Резултати

Онлайн обучителен курс

Целта на курса е да даде основни компетенции и умения за дигитални инструменти и теми, свързани с предприемачеството и управлението на бизнеса, с цел подкрепа, подпомагаща уязвимите предприемачи при управление на собствените микро компании. Той ще включва модули за управление на персонала и обучаващи как да се създадат благоприятни човешки и професионални условия. Всички учебни материали ще бъдат тествани и валидирани. Специализираният подход и допълването с други съществуващи методологии за инкубация ще превърнат този резултат в иновативен и ефективен инструмент.

https://marketplace.draggingproject.eu/training

  • Да се осигури наставничество за неправителствени организации и за лица, изложени на риск от изключване;
  • Да се предоставят дигитални инструменти и теми за  получаване  на основни умения и компетенции, свързани с предприемачеството и управлението на бизнес
  • Да се предостави подкрепа при стартиране и управление на микро фирми
  • Неправителствени организации ​
  • Нови предприемачи от уязвими групи

Ще бъдат организирани фокус групи с неправителствени организации, работещи с уязвими хора, и ще бъдат раздадени въпросници за идентифициране на нуждите от обучения на лица в риск от изключване. Ще бъде разработен доклад, който да обобщи констатациите. Ще бъдат разработени анализ и доклад за курсовете за обучение по предприемачество в Европа. Бизнес ръководството и съдържанието на обучението ще бъдат тествани и оценени с нови предприемачи и ментори, избрани в проекта. Ще бъде създадена онлайн платформа, която ще бъде свързана с бизнес пазара. Съдържанието на курса ще бъде достъпно в wiki формат.