Партньорство

Запознайте се с консорциума на проекта!

Чувствайте се свободни да се свържете с нас за сътрудничество в рамките на развитието на резултатите от проекта, обучения и генериране на бизнес идеи за 3-ти сектор.

Fi-Group е координатор на проекта и посредник между консорциума на проекта и Националната агенция по програма Еразъм+.

Fi-Group е водещ екип в областта на финансирането и управлението на иновациите. Екипът на Fi-Group консултира компаниите при управлението на финансирането на тяхната научноизследователска и развойна дейност чрез проектиране и изпълнение на действия. Целта на компанията е да подобри технологичното и икономическо развитие на своите клиенти. Тези действия, фокусирани върху всеобхватното третиране на данъчните стимули за научноизследователска и развойна дейност и управлението на поканите за помощ и публичните субсидии, водят до подобряване на отчета за доходите на компаниите.

Отличните постижения във всички услуги накараха Fi-Group да поеме лидерството в сектора, както на национално, така и на европейско ниво, като по този начин насърчава амбициозен план за интернационализация с ясна цел: да помогне на клиентите в генерирането на стойност. На международно ниво Fi-Group се състои от повече от 1200 професионалисти, 80% от които са висшисти и доктори в различни области на знанието.

За контакт:
Luis Jiménez Mata, консултант
+34 900 264 044, luis.jimenez@fi-group.com


PCG Polska е неразделна част от Public Consulting Group, глобална фирма, специализирана в професионални услуги и управление на проекти за институции и компании, опериращи в публичния сектор. Основана през 1986 г. в Бостън, PCG стартира своята дейност в Полша през 2009 г. PCG има богат опит в 4 сектора: K-12, висше образование, здравеопазване и социални грижи. Получателите на услуги от PCG Polska в Полша са над 3500 училища, 60 университета и множество правителствени агенции и местни правителствени единици, чрез техните болници, центрове за дългосрочни грижи или агенции за социална политика. PCG ръководи проект за разпределение на безвъзмездни средства за генериране на иновации за социални иновации, подкрепящи застаряващите общества.

За контакт:
Ewa Rogalska, Ръководител отдел „Здравеопазване и човешки услуги“
+48 42 2908 221, erogalska@pcgpolska.pl


The Rural Hub е създаден като асоциация от група професионалисти в областта на образованието, обучението и развитието на селските райони в отговор на въздействието на икономическата криза върху малките селски села и градове в Ирландия. От своето създаване през 2012 г., The Rural Hub предоставя широка гама от програми за обучение и развитие на капацитета на местни жители и общностни групи. Ние сме специализирани в областта на развитието на общността и сме разработили редица местни инициативи в подкрепа на социалното включване на младежи в неравностойно положение, мигрантски общности и изолирани възрастни жители. Ние работим с тези групи, използвайки творчески подходи и тестване на цифрови медийни ресурси, за да подпомогнем по-голямо социално сближаване сред местните общности в County Cavan. Имаме развита мрежа от заинтересовани страни в County Cavan, които подкрепят нашата работа на тематична основа. Ние предоставяме неформални образователни програми за възрастни и младежи чрез нашите Social Mornings и Educational Afternoons programmes, както и чрез нашите „youth into digital media“ програми, които провеждаме в нашата Digital Media Zone (DMZ) в Virginia, Cavan.

За повече информация се свържете с нас чрез нашата интернет страница: www.theruralhub.ie

Website: www.theruralhub.ie

Facebook: @RuralHubVirginia


Асоциацията “Con Valores” (ACV) е организация с нестопанска цел, работеща в областта на работната реинтеграция и социалната икономика. Асоциацията е създадена в резултат от опита на един от нейните основатели, Melquiades Lozano, който е работил 20 години като бизнесмен на високо ниво в испански компании. В един момент от живота си той осъзнава, че иска да помага на хора в неравностойно положение и става доброволец, придружавайки бездомни хора по улиците. В рамките на десетилетие доброволчество той забеляза, че светът на бизнеса е напълно отделен от обществените проблеми. Затова той решава да вземе нещата в свои ръце и трансформира професионалната си кариера от бизнес разработчик към мениджър на професионална, бизнес ориентирана организация: Asociación Con Valores.

Ние създаваме мостове между бизнеса и социалната сфера, за да приложим приобщаващ подход, който подкрепя предприемачеството за хора, изложени на риск от изключване. ACV е изградена от бизнес професионалисти, които споделят своето ноу-хау, за да създадат по-справедливо общество. Нашата мисия е да използваме нашия бизнес опит и контакти в подкрепа на нови компании, разработени от социално изключени групи. Нашата бизнес визия е решаваща и основополагаща, за да отговори на нуждите на социалната организация. Позволява ни да идентифицираме, генерираме и увеличаваме възможностите за работа.

Ние разработваме инструменти и методологии, които подкрепят предприемачеството сред хората, изложени по различни причини на риск от изключване. В тази връзка през 2019 г. създадохме приобщаващ инкубационен модел, включващ различни бизнес профили: предприемачи, бизнес асоциации, университети, технологични центрове, публични институции и т.н. Всички тези професионалисти са доброволци и осигуряват професионална и специализирана подкрепа при създаването на малки предприятия. След това предприятията се управляват от представители на социално изключени групи, с подкрепата на мрежа от професионалисти на високо ниво от бизнес сектора.

От октомври 2019 г. сме подкрепили повече от 100 нови предприемачи с по-малко възможности и 34 нови бизнес модела бяха проектирани с подкрепата на общност от 120 професионалисти. Нашият поддържащ подход се основава главно на гъвкави и практични методологии (Design Thinking, Lean Startup, Canvas Business model). Интервенцията на нашите доброволци се организира между курсове за обучение, наставничество, коучинг, комисии за оценка и обратна връзка.

От 2020 г. надграждаме нашия инкубационен модел според условията и ограниченията на COVID19. Вярваме, че тези адаптации ще ни позволят да дефинираме устойчив модел за инкубация на малки предприятия, подкрепен от нови технологии.

За контакт:
Eva Zamora, Финансов мениджър и мениджър европейски проекти
eva.zamora@cvalores.org


АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) вече 25 години е вашият партньор в областта на:

  • регионалното развитие
  • подобряването на икономическата среда
  • Изграждането на местни механизми за развитие и подпомагане на бизнес-сектора (микро, малки и средни предприятия), администрацията (национална, регионална, места и общинска) и неправителствения сектор (гражданското общество).

АРР БЦ МСП – Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи.

АРР БЦ МСП – Пловдив е регистрирана като нестопанска организация през м. февруари 1996 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Сред съучредителите, членовете и почетните членове на АРР БЦ МСП – Пловдив са общини, работодателски организации, университети, фирми и физически лица като:

За контакт:
Велизар Петров, Изпълнителен директор, rdaplovdiv@gmail.com