Partnerstwo

Poznaj nasze Konsorcjum!

Zapraszamy do kontaktu w celu współpracy w zakresie opracowywania wyników projektu, szkoleń i generowania pomysłów biznesowych dla III sektora.

Jest Koordynatorem Projektu i pośrednikiem pomiędzy Konsorcjum a Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Fi-Group to wiodący zespół w zakresie finansowania i zarządzania innowacjami. Zespół Fi-Group doradza firmom w zarządzaniu finansowaniem ich badań i rozwoju B+R, poprzez projektowanie i wdrażanie działań. Celem firmy jest wspieranie rozwoju technologicznego i ekonomicznego swoich klientów. Działania te, skoncentrowane na kompleksowym traktowaniu zachęt podatkowych na B+R oraz obsługi postępowań do pomocy i dotacji publicznych, skutkują poprawą w rachunku zysków i strat firm.

Doskonałość we wszystkich świadczonych usługach doprowadziła Fi-Group do objęcia przywództwa w sektorze, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, promując w ten sposób ambitny plan internacjonalizacji z jasnym celem: pomóc klientom w generowaniu wartości.

Na poziomie międzynarodowym Grupa składa się z ponad 1200 profesjonalistów, z których 80% to absolwenci i profesorowie różnych dziedzin wiedzy.

Kontakt:
Luis Jiménez Mata, Consultant
+34 900 264 044, luis.jimenez@fi-group.com


PCG Polska jest integralną częścią Public Consulting Group, globalnej firmy specjalizującej się w profesjonalnych usługach i zarządzaniu projektami dla instytucji i firm działających w sektorze publicznym. Założona w 1986 roku w Bostonie firma PCG rozpoczęła działalność w Polsce w 2009 roku. PCG posiada bogate doświadczenie w 4 sektorach: K-12, szkolnictwo wyższe, zdrowie i opieka społeczna. Odbiorcami usług PCG w Polsce jest ponad 3500 szkół, 60 uczelni wyższych oraz liczne Agencje Rządowe i Jednostki Samorządu Terytorialnego, poprzez swoje szpitale, ośrodki opieki długoterminowej czy instytucje polityki społecznej. PCG prowadzi projekt dystrybucji grantów Generator Innowacji na innowacje społeczne wspierające starzejące się społeczeństwa.

Kontakt:
Ewa Rogalska, Dyrektor Działu Zdrowie i Pomoc Społeczna
+48 42 2908 221, erogalska@pcgpolska.pl


Rural Hub został założony jako stowarzyszenie przez grupę specjalistów zajmujących się edukacją, szkoleniami i rozwojem obszarów wiejskich w odpowiedzi na wpływ kryzysu gospodarczego na małe wioski i miasteczka w Irlandii. Od momentu powstania w 2012 r. The Rural Hub zapewnia mieszkańcom i grupom społeczności szeroką gamę programów szkoleniowych i rozwoju potencjału. Specjalizujemy się w obszarze rozwoju społeczności i opracowaliśmy szereg lokalnych inicjatyw wspierających włączenie społeczne młodzieży wiejskiej znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, społeczności migrantów i odizolowanych starszych mieszkańców. Współpracujemy z tymi grupami, stosując kreatywne podejście i testując cyfrowe zasoby medialne, aby wspierać większą spójność społeczną wśród lokalnych społeczności w hrabstwie Cavan. Posiadamy rozwiniętą sieć interesariuszy z całego powiatu, którzy wspierają naszą pracę na poziomie tematycznym. Za pośrednictwem naszego lokalnego biura realizujemy nieformalne programy edukacyjne dla dorosłych i młodzieży w ramach naszych programów poranki społeczne i popołudnia edukacyjne; oraz poprzez nasze programy „młodzież w mediach cyfrowych”, które prowadzimy w naszej Strefie Mediów Cyfrowych (DMZ) w Wirginii, Cavan.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.theruralhub.ie

Strona internetowa: www.theruralhub.ie

Facebook: @RuralHubVirginia


Stowarzyszenie „Con Valores” (ACV) jest organizacją non-profit działającą na rzecz reintegracji zawodowej i ekonomii społecznej. Stowarzyszenie zrodziło się z doświadczenia jednego z jego założycieli, Melquiadesa Lozano, który przez 20 lat pracował jako biznesmen wysokiego szczebla w hiszpańskich firmach. W pewnym momencie swojego życia zdał sobie sprawę, że chce pomagać ludziom w niekorzystnej sytuacji i rozpoczął wolontariat, towarzysząc bezdomnym na ulicach. W ciągu dekady wolontariatu zauważył, że świat biznesu jest całkowicie oddzielony od kwestii społecznych. Postanowił wtedy wziąć sprawę w swoje ręce: swoją karierę zawodową jako business developer przekształcił na
kierowanie profesjonalną i zorientowaną na biznes organizacją: Asociación Con Valores.

Tworzymy pomosty między sferą biznesową a społeczną, aby wdrożyć inkluzywne podejście wspierające przedsiębiorczość osób zagrożonych wykluczeniem. ACV tworzą profesjonaliści biznesowi, którzy dzielą się swoim know-how w celu stworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Naszą misją jest wykorzystanie naszych doświadczeń biznesowych i kontaktów do wspierania nowych firm tworzonych przez grupy wykluczone społecznie. Nasza wizja biznesowa jest kluczowa i fundamentalna, aby dopasować się do potrzeb organizacji społecznych. Pozwala nam identyfikować, generować i zwiększać możliwości pracy.

Tworzymy narzędzia i metodologie wspierające przedsiębiorczość wśród osób zagrożonych wykluczeniem w różnych kontekstach. W tym sensie stworzyliśmy w 2019 roku model inkubacji obejmujący różne profile biznesowe: przedsiębiorców, stowarzyszenia przedsiębiorców, uczelnie, centra technologiczne, instytucje publiczne itp. Wszyscy ci profesjonaliści są wolontariuszami i niosą profesjonalne i specjalistyczne wsparcie w tworzeniu małych firm. Przedsiębiorstwa będą wówczas zarządzane przez osoby wykluczone przy wsparciu sieci specjalistów wysokiego szczebla z sektora biznesowego.

Od października 2019 r. wsparliśmy ponad 100 nowych przedsiębiorców o mniejszych szansach, a przy wsparciu społeczności 120 profesjonalistów zaprojektowano 34 nowe modele biznesowe. Nasze podejście wspierające opiera się głównie na zwinnych i praktycznych metodologiach (Design Thinking, Lean Startup, Canvas Business model). Interwencja naszych wolontariuszy odbywa się pomiędzy szkoleniami, mentoringiem, coachingiem, komisjami ewaluacyjnymi i feedbackowymi.

Od 2020 roku ulepszamy nasz model inkubacji zgodnie z warunkami i ograniczeniami COVID19. Wierzymy, że te adaptacje pozwolą nam zdefiniować prężny model inkubacji małych firm wspierany przez nowe technologie.

Kontakt:
Eva Zamora, European Projects and Financial Manager
eva.zamora@cvalores.org


RDA BSC MŚP (Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) to od 25 lat Twój partner w dziedzinach takich jak:

  • rozwój regionalny
  • poprawa otoczenia gospodarczego
  • tworzenie lokalnych mechanizmów rozwoju i wspierania biznesu (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), administracji rządowej (krajowej, regionalnej, miejskiej i lokalnej) oraz organizacji pozarządowych.

RDA BSC MŚP – Plovdiv jest aktywnym uczestnikiem procesu tworzenia regionalnej polityki rozwoju gospodarczego i innowacji, przedsiębiorczości społecznej, zielonej infrastruktury i efektywności energetycznej, kształcenia zawodowego i rozwoju rynku pracy, dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz turystyki, w rozwoju regionalne i gminne plany i strategie rozwoju, regionalne strategie innowacji, strategie komunikacji i inne. Udział w radach rozwoju regionalnego, powiatowego i gminnego, radach współpracy i radach trójstronnych na szczeblu regionalnym, powiatowym i gminnym, w sieciach krajowych i międzynarodowych.

RDA BSC MŚP – Plovdiv została założona w 1996 roku jako pozarządowa organizacja non-profit i jest zarejestrowana w Bułgarii na mocy nowej ustawy dla organizacji non-profit prowadzących działalność społecznie użyteczną.

Założycielami i członkami RDA BSC MŚP – Plovdiv są gminy, stowarzyszenia pracodawców, uniwersytety, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, takie jak:

RDA BSC MŚP – Płowdiw jest członkiem:

  • BARDA (Bułgarskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego i Centrów Biznesu)
  • ENGINE (Europejska Sieć Wiedzy i Doświadczeń w zakresie Zielonej Infrastruktury)
  • i jest częścią sieci europejskich jak – EVTA (Europejskie Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego), EURANEC (o regionie Płowdiw)

Kontakt:
Velizar Petrov, rdaplovdiv@gmail.com