News


8 ноември 2022 г
Работни сесии със заинтересовани страни, проведени в Полша

В Полша на 4 и 7 ноември се проведоха три семинара за фокусирани групови интервюта – експертни срещи с представители на целевите групи по проекта:

  • служители на местната власт и представители на организационни звена на държавната администрация – онлайн среща
  • представители на организации от третия сектор (неправителствени организации, субекти на социалната икономика, фондации, кооперации) – среща на живо
  • представители на бизнеса, предприемачи, фирми и организации от бизнес средата – онлайн среща.

В дискусиите участваха общо 17 души.

Целта на срещите беше не само да се представят предположенията и целите на проект DRAGGING, но и да се събере информация в подкрепа на създаването на Пазара на бизнес идеи и да се обсъдят добрите практики, идентифицирани от екипа на проекта и тези, които са известни на участниците.

Основни събрани заключения и размисли от дискусиите в Полша:

  • Социалните клаузи се използват от местните власти определено твърде рядко. Смята се, че е по-малко от 3% от стойността на обществените поръчки в Полша.
  • Все още има недостатъчен брой субекти, предоставящи услуги за активиране на възрастни хора и услуги за грижи за зависими хора, особено в селските райони.
  • Хората със специални нужди се нуждаят не само от обучение, но често и от подкрепата на професионални инструктори.
  • Хората, изложени на риск от изключване, трябва да бъдат обучени не само как да управляват бизнес, но преди всичко как да започнат, къде да отидат за подкрепа, като се има предвид, че някои хора няма да могат да се занимават сами – социалното предприема-чество трябва да се поддържа.

Събраната информация ще бъде задълбочена и включена в Пазара на бизнес идеи за третия сектор и хората, интересуващи се от развитието на нови предприятия и организации, разработени съвместно с европейските партньори по проект DRAGGING.

Бихме искали да благодарим на всички участници в нашите дискусии за отделеното време.