News


8 ноември 2022 г
Работни сесии със заинтересовани страни, проведени в Полша

В Полша на 4 и 7 ноември се проведоха три семинара за фокусирани групови интервюта – експертни срещи с представители на целевите групи по проекта:

 • служители на местната власт и представители на организационни звена на държавната администрация – онлайн среща
 • представители на организации от третия сектор (неправителствени организации, субекти на социалната икономика, фондации, кооперации) – среща на живо
 • представители на бизнеса, предприемачи, фирми и организации от бизнес средата – онлайн среща.

В дискусиите участваха общо 17 души.

Целта на срещите беше не само да се представят предположенията и целите на проект DRAGGING, но и да се събере информация в подкрепа на създаването на Пазара на бизнес идеи и да се обсъдят добрите практики, идентифицирани от екипа на проекта и тези, които са известни на участниците.

Основни събрани заключения и размисли от дискусиите в Полша:

 • Социалните клаузи се използват от местните власти определено твърде рядко. Смята се, че е по-малко от 3% от стойността на обществените поръчки в Полша.
 • Все още има недостатъчен брой субекти, предоставящи услуги за активиране на възрастни хора и услуги за грижи за зависими хора, особено в селските райони.
 • Хората със специални нужди се нуждаят не само от обучение, но често и от подкрепата на професионални инструктори.
 • Хората, изложени на риск от изключване, трябва да бъдат обучени не само как да управляват бизнес, но преди всичко как да започнат, къде да отидат за подкрепа, като се има предвид, че някои хора няма да могат да се занимават сами – социалното предприема-чество трябва да се поддържа.

Събраната информация ще бъде задълбочена и включена в Пазара на бизнес идеи за третия сектор и хората, интересуващи се от развитието на нови предприятия и организации, разработени съвместно с европейските партньори по проект DRAGGING.

Бихме искали да благодарим на всички участници в нашите дискусии за отделеното време.

News


13-14 Октомври 2022
2-ра транснационална партньорска среща в Пловдив, България

Втората транснационална среща в рамките на проект DRAGGING е зад гърба ни. Този път посетихме Пловдив (България), за да обсъдим с нашите партньори по-нататъшни действия за укрепване на сътрудничеството между местните власти и третия сектор. Също така планирахме срещи на експерти, които ще се проведат от всеки партньор през ноември и декември 2022 г.

Обсъдихме подробно начина на провеждане на срещите с представители на местната власт, третия сектор и бизнеса и прецизирахме рамката за фокус групови интервюта, която ще ни позволи да събираме данни по структуриран начин.

Докладът от срещите с нашите заинтересовани страни ще бъде достъпен скоро на нашия уебсайт. След срещата нашите домакини от България ни отведоха на интересна вечерна разходка из града. Имахме възможност не само да видим останките от древни сгради, но и да опитаме местната кухня и да се опознаем по-добре.

Новини

Проектът DRAGGING

Проектът DRAGGING е резултат от сътрудничеството на 5 партньора от 4 европейски страни, ангажирани да се справят с финансовата и COVID кризи, в контекста на намаляващите приходи на неправителствения сектор.

Партньорството на проект DRAGGING с гордост представя новата интернет страница на проекта: www.draggingproject.eu

Чрез интернет-базираната платформата ние ще споделяме всички стъпки и резултати от 24-месечния общоевропейски проект по Еразъм+, финансиран от испанската национална агенция (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)), целящ да намали пропастта между местната администрация и местните неправителствени организации, да изгради банка от бизнес възможности, за които те ще могат да кандидатстват, да създаде добавена стойност в социалния сектор чрез иновативна методология, улесняваща генерирането на инструментариум за икономическа жизнеспособност на неправителствените организации, подобряващ връзката им с администрацията в новия контекст на обществените поръчки. Проектът стартира и първите хибридни срещи на партньорите доведоха до разработване на подробни концепции и рамки за общо разбиране на целите и очакваните резултати.

Очаквано въздействие на проекта:

 • Да обучи професионалисти от социални неправителствени организации, да подобрят връзките си с публичната администрация и да могат да отговорят адекватно на нуждите, по отношение на новите политики за обществени поръчки.
 • Да се създадат ефективни работещи синергии, които позволяват взаимно познаване и позволяват нови инструменти за финансиране, които са в по-голямо съответствие с нуждите на социалните субекти и които предоставят адекватни услуги на екосистемата на публичната администрация.
 • Създаване на работни места, генерирани от предприемачески проекти и участие на предприемачите в проектирането на социални предприятия.
 • Въздействие върху местната публична администрация, за да стане съюзник в идентифицирането на бъдещи пазарни ниши за обществени поръчки.