Име на проекта

DRAGGING

предприемачество с публичната администрация

Грантов договор: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269

Нашата цел

Нашата цел е да създадем добавена стойност в социалния сектор чрез иновативна методология, улесняваща генерирането на инструментариум за икономическа жизнеспособност на неправителствените организации, подобряващ връзката им с администрацията в новия контекст на обществените поръчки.

DRAGGING има ясната задача да спомогне за решаването на следните три предизвикателства:

  1. Разнообразяване и постигане на стабилни източници на финансиране за неправителствените организации чрез подобряване капацитета им да отговорят на нуждите на администрацията, чрез идентифициране на нови възможности за сътрудничество между неправителствените организации и бизнеса при предоставяне на услуги на публичните администрации;
  2. Възползване от новите закони и възможностите за обществено наемане
  3. Създаване възможност за работа за хора в риск от изключване.

Резултати

PR2 Пазар на бизнес-идеи

Онлайн платформа, хранилище на бизнес идеи

PR3 Онлайн обучителен курс​

Цялата работа по проекта е достъпна за хора в риск от изключване, както и за други неправителствени организации

Партньорство

Грантов договор: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.